Reserveren: 06-51 31 10 24

B-osch.nl

Reserveren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast B&B B-osch.

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast B&B B-osch te Budel en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast B&B B-osch heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.B-osch.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@B-osch.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-51311024

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

1.Boekingen

B&B B-osch neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. B&B B-osch behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Reserveren geschiedt per e-mail via info@B-osch.nl of via telefoonnummer 06-51311024.     

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@B-osch.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

2. Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

3. Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door B&B B-osch zijn vastgesteld. Deze prijzen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

4. Kamer-informatie

Bij de huurprijs van iedere kamer is inbegrepen:

 • Waterverbruik
 • Gas en elektriciteit
 • Dagelijkse schoonmaak van de kamer
 • Dagelijks schone handdoeken
 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van Nederland
 • Eindschoonmaak
 • Gebruik van televisie
 • Gebruik van WIFI
 • Ontbijt
 • Toeristenbelasting

5. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan bij B&B B-osch.

6. Betalingen

 1. De gast dient de betalingen bij aankomst, contant in euro’s te verrichten of over te maken op rekeningnummer NL13 RABO 0112 8210 06. 

7. Annuleringen

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.

Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enig bedrag aan B&B B-osch te betalen.  
 2. Bij annulering tussen 24 uur en 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de eerste nacht van de overeengekomen prijs aan B&B B-osch te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
 3. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum Is de klant gehouden 100% van de gehele reserveringswaarde te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
 4. Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.
 5. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
 6. De betaling van het bepaalde onder a,b,c,d en e dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van B&B B-osch.

9. Aankomst en vertrek

 1. Bij aankomst bij B&B B-osch ontvangt u de sleutel van uw kamer na het tonen van legitimatie ten behoeve voor de registratie van het verblijf. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 16:00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18:00 uur bij ons terecht. Mocht u niet tussen deze tijden aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan ons.
 2. Op de dag van vertrek dient u de kamer te verlaten voor 11:00 uur, dit in verband met de schoonmaak van de kamer.

10. Huishoudelijk reglement

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten of verdwenen zijn, en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze B&B of deze niet inleveren bij vertrek zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten.

Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de B&B B-osch  is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom B&B B-osch, waarbij de peuken en as moeten worden gedeponeerd in de desbetreffende asbak.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
Andere voorzieningen op het perceel dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.


11. Overmacht

Overmacht van de zijde van B&B B-osch bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van B&B B-osch, daaronder begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

12. Aansprakelijkheid

 1. B&B B-osch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeval, diefstal of schade op het terrein.
 2. De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
 3. B&B B-osch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor B&B B-osch ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.
 5. B&B B-osch verplicht zich om na melding door de gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.
 6. B&B B-osch is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B B-osch.

13. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van B&B B-osch kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan de eigenaren voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kunt u de klacht voorleggen aan een bevoegd rechter.

 1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 
 3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 4. De bevoegd rechter is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
 5. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan
 6. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Sabine Blokx en Martijn van Beek.